Home
Terug

Begroting van een gegevensconversie

Om de omvang van een gegevensconversie in te kunnen schatten kan gebruik worden gemaakt van het middel Functie Punten Analyse.

FPA bij gegevensconversie is (voor zover ons bekend) nooit verder theoretisch uitgewerkt. Daarom nemen we bij deze de vrijheid om een voorstel te doen. Als eerste plaatsen we een aantal kanttekeningen. Vervolgens werken we een voorbeeld uit...

Functiepunt analyse zegt vrij vertaald:

              De omvang van een systeem is te berekenen aan de hand van het datamodel en de daaromheen te realiseren functies

 Hoe werkt het?

 • Men neme het datamodel. Per entiteit wordt, afhankelijk van het aantal attributen een aantal punten toegekend

 • Per opvoerfunctie, uitvoer functie, koppelingsfunctie, rapport wordt afhankelijk van het aantal attributen en de betrokken entiteiten een aantal functiepunten geteld

 • De functiepunten worden getotaliseerd

 • Per fase in de systeemontwikkeling afhankelijk van de gehanteerde hulpmiddelen en eventueel aanwezige ervaringscijfers hanteert men een aantal uren per functiepunt.

 • Optellingen en vermenigvuldigingen leveren een vrij betrouwbare planning voor een ontwikkeltraject.

 Een vuistregel

 • Indien er snel een calculatie moet worden gemaakt voor de omvang van een systeem neemt men het aantal entiteiten in een genormaliseerd datamodel en vermenigvuldigt dat met 30 tot 35 (gebaseerd op gevoelsmatige inschatting)

Hoe zit dat bij conversie

 • Een conversie kent feitelijk 2 datamodellen

 • Alle gegevens dienen goed te zijn in de nieuwe omgeving (dus opvoer functie)

 • Uitval dient te worden gerapporteerd (rapportage functie)

 • Getalsmatige onderbouwing dient te worden geleverd (rapportage)

 • Uitgebreide koppelingen zijn aanwezig (koppelingsfunctie).

 Een vuistregel voor conversie

 • Gezien de hoeveelheid functionaliteit kan voor conversie zeker worden gerekend op ca 15 functiepunten per entiteit voor de eerste ontwikkeling.

 • Hierbij is geen rekening gehouden met de inspanning in verband met wijzigende specificaties

 Conclusie voor de begroting van een conversie

 • Bij gelijkblijvende productiviteitscijfers voor de ontwikkeling van de conversie naast die van het feitelijke ontwikkeltraject ontstaat er op basis van het voorgaande een 30 : 15 = 2 : 1 verhouding.

 • Dat betekent, dat tenminste 30% van het budget voor conversie gereserveerd zou moeten worden

 • Wie is daarvoor de eerste?

 Een discussiepunt ten aanzien van gegevensconversie kan zijn de manier waarop de feitelijke conversie moet worden begroot. Strikt volgens de definities zou er sprake zijn van uitvoerfuncties als met redeneert vanuit het oude datamodel. Men kan ook als basis voor de begroting het nieuwe datamodel nemen, maar dat zal vaak pas later in het project duidelijk worden. Daarom kiezen we ervoor om uit te gaan van het oude datamodel en op basis daarvan een schatting te maken van het aantal koppelingsfuncties dat nodig zal zijn.

 Een rekenvoorbeeld:

 Situatieschets (vervanging van een personeelsinformatiesysteem door PeopleSoft)

 • Bron is een personeels informatie systeem, waarin de gegevens van ca 100.000 personeelsleden (actueel en historie) vastliggen.

 • Het technische datamodel van het bronsysteem bestaat uit ca 80 bestanden, waarvan er 50 ‘mee moeten’ in de conversie.

 • In het bron systeem werken de gegevens behoorlijk goed, er zitten echter wel fouten in. deze fouten moeten niet worden overgenomen naar het nieuwe systeem. Ook stelt het nieuwe systeem eisen aan de gegevens. Daarvoor zal de kwaliteit van de gegevens op een hoger plan moeten worden gebracht.

 • De conversie moet bewijs leveren van compleetheid van het uitgevoerde proces.

 • Een deel van de historie zal niet mee gaan naar het nieuw in te voeren PeopleSoft systeem. Naar schatting blijven ca 40.000 dossiers over.

 • Het vullen van het PeopleSoft systeem zal plaatsvinden door gebruik te maken van PeopleSoft Templates. Dezen zullen worden gebruikt als doel datamodel. Bij aanvang wordt een 70-tal templates genoemd. Er blijkt een 40-tal te moeten worden gevuld vanuit de conversie.

 • In dit voorbeeld zijn de conversieregels voor 90% bekend. Van daaruit is dan ook de berekening in functiepunten gemaakt.

De tellingen van de functiepunten ziet er als volgt uit:

 

als bij een initiële schatting voor deze conversie was uitgegaan van de eerder opgegeven vuistregel van ca 15 functiepunten per entiteit, dan had men bij geschat 50 bestanden als invoer met 50x15 = 750 functiepunten aardig in de buurt gezeten.